Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Een amendement is een voorstel voor het wijzigen van een besluit dat op dat moment aan de orde is in de gemeenteraad. Ieder raadslid kan een amendement indienen. Als dit wordt aangenomen, is het besluit per direct gewijzigd.
De amendementen en de uitslagen van de bijbehorende stemmingen zijn hier te vinden.

Raadsleden mogen zelf een voorstel inbrengen om in de raad te bespreken en daar over te besluiten, een initiatiefvoorstel. Deze zijn hier te vinden.

De rekenkamercommissie is voor haar werk en de besteding van zijn budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad. Deze verantwoording gebeurt in het jaarverslag. Lees hier de jaarverslagen van de rekenkamercommissie

De gemeenteraad ontvangt regelmatig brieven vanuit bijvoorbeeld inwoners, organisaties en andere overheden. De griffie kan vanwege de AVG geen brieven publiceren, omdat deze persoonsgegevens bevatten. In plaats daarvan publiceert de griffie geanonimiseerde lijsten. Wil u graag een ingekomen stukken inzien? Neem dan contact op met de griffie. Wij kunnen het stuk desgevraagd anonimiseren en het u toezenden.

Tijdens de raadsvergadering kan een raadslid een motie indienen. In deze motie spreekt de raad zich uit over een bepaald onderwerp en bevat een wens of een verzoek aan het college. Vervolgens vindt een debat plaats over de motie en tenslotte wordt er over de motie gestemd.
De moties en de uitslagen van de bijbehorende stemmingen zijn hier te vinden.

De verslagen van de vergaderingen van de agendacommissie.

De verslagen van de overleggen van de fractievoorzitters.

De verslagen van de parallelsessies.

De verslagen van de raadsvergaderingen.

De verslagen van de zeepkist bijeenkomsten.

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. De leden van de rekenkamercommissie zijn onafhankelijk en hebben daarnaast geen rol in de Gorcumse politiek of bij de gemeente. De rekenkamercommissie wordt vanuit de griffie ondersteund door een ambtelijk secretaris. De onderzoeken van de rekenkamercommissie zijn openbaar toegankelijk en hier te vinden.

Het college van burgemeester en wethouders informeert de leden van de gemeenteraad onder andere via raadsinformatiebrieven. Raadsinformatiebrieven kunnen gaan over belangrijke besluiten van het college, lopende projecten en andere ontwikkelingen binnen de gemeente.

Hier zijn alle raadsvoorstellen te vinden.

De werkwijze en regels rond het werk van de gemeenteraad zijn vastgelegd in regelementen en verordeningen. Deze worden door de raad zelf opgesteld. De regelgeving die relevant is voor het werk van de gemeenteraad is hier te vinden

Elk raadslid mag het college schriftelijke vragen stellen over allerlei onderwerpen. Op die manier probeert de raad duidelijkheid van het college te krijgen over een bepaald onderwerp.

De gemeenteraad stemt over raadsvoorstellen en neemt op basis van deze stemming een besluit. De uitslagen van deze stemmingen zijn hier te vinden.

Een toezegging is een politieke belofte die een wethouder of de burgemeester aan de raad kan doen. Dit kan gaan over het toezenden van bepaalde informatie of het uitzoeken van een voorstel. Toezeggingen zijn wettelijk niet bindend maar kunnen wel politieke gevolgen hebben. Toezeggingen worden door het college opgevolgd en in overleg met de raad afgehandeld.