Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raadsvergadering

donderdag 29 februari 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
R.W.J. Melissant-Briene
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

  Tot op heden nog geen aanmeldingen


  Maandelijks een inspraakronde ….


  De gemeenteraad hoort graag hoe inwoners, verenigingen en organisaties denken over wonen en werken in Gorinchem. Daarom nodigt de raad iedereen uit die hierover iets te vertellen heeft. Op de 1e etage van het stadhuis staat iedere maand de Zeepkist voor u klaar. Vanaf dat kleine podium spreekt u raadsleden, wethouders en andere betrokkenen toe.


  … over een onderwerp naar uw keuze


  U kunt allerlei onderwerpen aankaarten. Daaraan verbinden we geen regels. U kunt aandacht vragen voor een mooi initiatief in uw buurt. U kunt laten zien wat uw club doet. U kunt suggesties doen om iets te verbeteren, of een misstand naar voren brengen. Wilt u reageren op een onderwerp dat op de agenda staat? Dan kunt u beter inspreken in de sessies waar dat onderwerp op de agenda staat.


  Aanmelden voor de Zeepkist is nodig!


  U dient zich van te voren voor de Zeepkist te melden. Dat kan tot uiterlijk woensdag 28 februari 12.00 uur via griffie@gorinchem.nl of 0183 659 552.


  Actie: ter bespreking

 2. 1

  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen

 3. 2

  Concrete vragen over de stukken dienen voorafgaand aan de raadsvergadering via e-mail te worden ingediend bij de griffier.


  Besloten wordt over de wijze van afdoening van de stukken als hamerstuk, op voorstel agendacommissie.

 4. 3

  Aan de agenda kunnen nog onderwerpen worden toegevoegd of van de agenda worden afgevoerd.


  De raad beslist op voorstel van de voorzitter bij aanvang van de vergadering, of en op welk moment in de vergadering, een motie ''vreemd aan de orde van de dag' wordt behandeld.

 5. 4

  Op 6 februari 2024 heeft de voorzitter van de raad een formeel verzoek ontvangen van raadslid mevrouw W. Loderus (Stadsbelang) om haar per 29 februari 2024 ontslag te verlenen als lid van de gemeenteraad. Als gevolg van het vertrek van raadslid mevrouw Loderus is er een vacante plek ontstaan in de gemeenteraad.

 6. 6

  Raadsleden die mondelinge vragen willen stellen tijdens het vragenuur, melden dit onder aanduiding van de vragen uiterlijk om 09.00 uur de dinsdagochtend voorafgaand aan de vergadering bij de griffier.


  Het vragenuurtje is bedoeld voor raadsleden om kort en bondig vragen te stellen over onderwerpen, die niet op de agenda zijn geplaatst en waarover de raadsleden graag nader willen worden geïnformeerd.


  Voor het college bestaat de mogelijkheid actuele informatie te delen met de raad.

 7. 7

  Bespreekstukken en hamerstukken
  Aan het begin van een raadsvergadering stelt de raad de agenda vast. Er zijn hamerstukken en bespreekstukken. Een bespreekstuk is een voorstel waarover in de raadsvergadering gediscussieerd wordt. Over hamerstukken wordt niet meer gediscussieerd. Een voorstel wordt een hamerstuk als er binnen de parallelsessie hierover een unaniem positief advies gegeven wordt aan de raad.

 8. 7.a

 9. 7.b

 10. 7.c

 11. 8.a

 12. 8.b

  De agendacommissie heeft besloten dat het raadsvoorstel rechtstreeks geagendeerd wordt. Tot 19 februari heeft er een schriftelijke vragenronde plaatsgevonden. Er zijn geen vragen gesteld.

 13. 8.c

  De agendacommissie heeft besloten dat het raadsvoorstel ‘Beleid kabels en leidingen gemeente Gorinchem’ rechtstreeks geagendeerd wordt. In eerste instantie voor de raadsvergadering van 25 januari 2024. Tussen 8 en 16 januari heeft er een schriftelijke vragenronde plaatsgevonden. 
  Het raadsvoorstel is vervolgens doorgeschoven naar de raadsvergadering van 25 februari 2024 om het na vaststelling financieel goed te kunnen verwerken. Het gaat om technische wijzigingen die inhoudelijk geen gevolgen hebben voor de context van het voorstel. Het dictum van het raadsvoorstel is op punt 5 gewijzigd en er is een punt 6 toegevoegd. Daarbij is de tekst van het onderdeel Financiën anders verwoord.


  - Beslispunt 5 was: Het beheertarief aan te passen. En wordt: De nieuwe beheertarieven vast te stellen en deze te verwerken in het handboek onder nadere regels.
  - Nieuw beslispunt toevoegen: Beslispunt 6. De financiële gevolgen van de nieuwe beheertarieven te verwerken ten tijde van de tussenrapportage 2024.
  - De tekst bij onderdeel financiën is aangepast. Hierin is gekozen de vergelijking terug te laten komen van het VNG-tarief (wordt nu gehanteerd) en de nieuwe tarieven.

 14. 9
  BESPREEKSTUKKEN
 15. 9.a

 16. 9.b

 17. 10
  VAST AGENDAPUNT Begrotingswijzigingen
 18. 10.a

  Zodra dit raadsvoorstel ontvangen wordt, plaatst de griffie deze bij de stukken

 19. 11

  Motie
  Een motie is een uitspraak van de raad over een onderwerp dat op de agenda staat. Vaak roepen moties het college van burgemeester en wethouders op om iets te doen. Een motie kan ook afkeuring over iets uitspreken: dat doet de raad met een motie van treurnis, afkeuring of wantrouwen. Een aangenomen motie is niet bindend: het college kan de motie naast zich neerleggen, maar moet dat dan wel uitleggen.


  Als de motie gaat over een onderwerp dat niet op de agenda van de raad staat, dan heet het een motie vreemd aan de orde van de dag. Meestal gaat het dan om een actueel onderwerp. De vergadering moet bij de agendering instemmen met agendering van een dergelijke motie.

 20. 12

  Na de vergadering worden het audioverslag en de notulen op de site geplaatst